Gửi thông tin hỏi đáp

Về chế độ, chính sách với giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư liên tịch số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở công lập. Ý kiến cử tri cho rằng: Theo quy định xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh tại các thông tư này, chế độ lương của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở mới vào ngành rất thấp, chưa tương xứng với trình độ đào tạo và công việc được giao. Đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ xem xét, ban hành các thông tư thay thế các thông tư trên, tránh thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở như hiện nay.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục năm 2009, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học là trung cấp nên việc xếp lương được áp dụng bảng lương viên chức loại B (hệ số lương khởi điểm 1,86); giáo viên trung học cơ sở là cao đẳng được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 (hệ số lương khởi điểm 2,10).  

Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020) quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là cao đẳng; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Theo đó, lương khởi điểm của giáo viên mầm non sẽ được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89); giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98). Như vậy, về áp dụng bảng lương, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (theo trình độ chuẩn được đào tạo trong Luật Giáo dục 2019) đã có sự thay đổi đáng kể về hệ số lương khởi điểm và mức trần của hệ số lương.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng các Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế các Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông hiện hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019 về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo