Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới việc thay đổi chính sách trong giáo dục đào tạo

18/08/2020 In bài viết

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. Theo quy định tại khoản 2, Điều 14: “ Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan”. Tuy nhiên, đến nay hơn 18 tháng nhưng vẫn chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều này gây khó khăn và lúng túng đối với công tác quản lý giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Nghị định số 127/2018/NĐ-CP có nhiều quy định khác so với Nghị định số 115/2010/NĐ-CP). Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành thông tư hoặc văn bản hướng dẫn để địa phương có căn cứ thực hiện.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo