Gửi thông tin hỏi đáp

Vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách đối với giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Nhiều cử tri là giáo viên băn khoăn về việc từ tháng 7/2020 có chủ trương dự kiến bỏ phụ cấp thâm niên trong khi chưa có chính sách tiền lương mới, phù hợp. Nếu vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới số lượng rất lớn đội ngũ giáo viên trong cả nước. Cử tri đề nghị Chính phủ cần có tổng kết, đánh giá tác động cụ thể, tỉ mỉ và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành đối với nội dung này trước khi ban hành chính sách.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định hiện hành, lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các chính sách này sẽ thay đổi và được thực hiện theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ.

Từ ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành, tuy nhiên chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chưa thực hiện. Do đó, các chính sách tiền lương đối với nhà giáo (trong đó có phụ cấp thâm niên) sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Liên quan đến ý kiến của cử tri cũng như một số các địa phương trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng).

Ngoài ra, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ về cách cách chính sách tiền lương mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát, đánh giá tác động các chính sách tiền lương đối với nhà giáo nhằm mục đích xây dựng bảng lương mới phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. Việc này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trong năm 2019 (Báo cáo số 224/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/10/2019 gửi Bộ Nội vụ).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ về chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục, theo đó lương của nhà giáo sẽ được trả tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc và đặc thù nghề nghiệp và không thấp hơn mức lương hiện hưởng, mặc dù trong xây dựng chính sách tiền lương mới, nhà giáo không có bảng lương riêng và phụ cấp thâm niên như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo