Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

18/08/2020 In bài viết

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020–2021: Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho  trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Đồng thời quy định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo đã được miễn học phí; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo đã được giảm 50% học phí.

Việc mở rộng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước, nên chưa thể thực hiện được ngay chính sách này trong điều kiện ngân sách nhà nước hiện còn khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định chính sách này nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo