Gửi thông tin hỏi đáp

Vấn đề chế độ đối với giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị theo Điều 76, Luật Giáo dục 2019 quy định ngoài tiền lương theo hệ số ngạch, bậc thì giáo viên chỉ còn hưởng phụ cấp đặc thù của ngành. Nếu tính chung thì những giáo viên lâu năm bị giảm thu nhập so với Luật Giáo dục 2005 chứ không tăng (có người giảm đến 3 triệu đồng). Đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm đến chăm lo đời sống của giáo viên không làm giảm tổng thu nhập của những Nhà giáo cống hiến nhiều năm trong công tác

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện tại, các chính sách về chế độ tiền lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ. Lương của nhà giáo được áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, lương khởi điểm của giáo viên mầm non, tiểu học được áp dụng bảng lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06); giáo viên trung học cơ sở áp dụng bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89); giáo viên trung học phổ thông áp dụng bảng lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020) quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là cao đẳng; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Theo đó, lương khởi điểm của giáo viên mầm non sẽ được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89); giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98). Như vậy, về áp dụng bảng lương, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (theo trình độ chuẩn được đào tạo trong Luật Giáo dục 2019) đã có sự thay đổi đáng kể về hệ số lương khởi điểm và mức trần của hệ số lương.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ về chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục, theo đó lương của nhà giáo sẽ được trả tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc và đặc thù nghề nghiệp và không thấp hơn mức lương hiện hưởng, mặc dù trong xây dựng chính sách tiền lương mới, nhà giáo không có bảng lương riêng và phụ cấp thâm niên như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo