Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

18/08/2020 In bài viết

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 14 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo