Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới quy định tỷ lệ học sinh/lớp với mức tối đa cho vùng có điều kiện thuận lợi và mức tối thiểu cho các vùng còn lại

22/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét và thống nhất với Bộ Nội vụ việc quy định tỷ lệ học sinh/lớp với mức tối đa cho vùng có điều kiện thuận lợi và mức tối thiểu cho các vùng còn lại, để làm cơ sở thẩm định, giao biên chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ, vì quy định như hiện nay có nhiều bất cập giữa tỷ lệ học sinh/lớp ở thành thị, nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Theo quy định hiện nay, việc thẩm định, giao biên chế giáo viên mầm non, phổ thông căn cứ theo quy định về định mức giáo viên/lớp trong các Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT ngày 16/3/2015 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (các quy định về định mức giáo viên/lớp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thống nhất trong các Thông tư). Vì vậy, các địa phương không căn cứ vào quy định tỷ lệ học sinh/lớp để thẩm định, giao biên chế giáo viên hàng năm.
Đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT để thẩm định, giao biên chế giáo viên hằng năm.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo