Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho thống nhất việc thực hiện hợp đồng lao động đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

16/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho thống nhất việc thực hiện hợp đồng lao động đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp để địa phương dễ thực hiện. Vì tại Khoản 1, Điều 7 và Điều 8, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, có quy định: “cho phép tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập”; trong khi đó, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ lại quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng: “... là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên”

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Việc hợp đồng lao động chuyên môn đối với viên chức nói chung (đối với giáo viên nói riêng) được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, ở một số địa phương vẫn đang thực hiện hợp đồng lao động giáo viên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và điểm a, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo thẩm quyền, đã có công văn trao đổi với Bộ Nội vụ về vấn đề biên chế, hợp đồng giáo viên và đã thống nhất với Bộ Nội vụ các nội dung của dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ liên quan đến vấn đề biên chế, hợp đồng giáo viên (trong đó có nội dung cử tri nêu). Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, các địa phương sẽ có căn cứ để triển khai thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo