Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sửa đổi Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

12/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sửa đổi Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cụ thể sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 6 quy định định mức tối đa bố trí giáo viên trên 01 lớp đối với trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học từ 1,5 giáo viên/01 lớp lên 1,7 giáo viên/01 lớp, vì tỷ lệ 1,5 giáo viên trên một lớp hiện nay so với yêu cầu đào tạo là không phù hợp, khiến cho các trường bố trí không đủ giáo viên đặc biệt là đối với giáo viên Tiếng Anh và Tin học

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định đối với trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp. Đây là định mức giáo viên/lớp được xác định trên cơ sở nghiên cứu, tính toán thực tiễn khối lượng công việc của giáo viên các cấp (trong đó có cấp tiểu học) theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông và chế độ làm việc của người lao động (40 giờ/tuần), bảo đảm đủ số lượng giáo viên để thực hiện dạy học các môn học theo chương trình giáo dục cấp tiểu học đang thực hiện (bao gồm cả các môn học tự chọn). Bên cạnh đó, việc ban hành định mức giáo viên/lớp như trên cũng được quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả biên chế.

Triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Trường Đại học Kinh tế quốc dân nghiên cứu định mức lao động kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông làm cơ sở để đề xuất, điều chỉnh các quy định về định mức, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu mới. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, dự kiến trong năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét điều chỉnh các quy định về định mức, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo