Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ GDĐT hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện lộ trình chuẩn hóa trình độ giáo viên

04/05/2020 In bài viết

Đề nghị Bộ GDĐT hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện lộ trình chuẩn hóa trình độ giáo viên phù hợp, nhất là đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, để đội ngũ giáo viên này yên tâm công tác, không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học ở các địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ

Việc nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giảng viên đại học được quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020; đồng thời, tại khoản 2 của Điều này cũng đã giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Nghị định quy định lộ trình thực hiện việc đào tạo đối với nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, dự kiến xác định lộ trình trong 10 năm (từ năm 2020 - 2030) để thực hiện việc đào tạo nhà giáo chưa đạt chuẩn (trong độ tuổi quy định phải tham gia đào tạo); bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2030 có 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục số 43. Đồng thời, căn cứ vào hiện trạng trình độ chuẩn của nhà giáo gắn với thâm niên công tác, độ tuổi, vị trí việc làm …, các cơ sở đào tạo giáo viên và các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình cho từng năm và cả giai đoạn 2020 - 2030 để thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo