Gửi thông tin hỏi đáp

Chính sách đối với giáo viên

04/05/2020 In bài viết

Đề nghị Nhà nước, Chính phủ có chính sách để những cán bộ, giáo viên từ các trường khi chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn được hưởng thâm niên nhà giáo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Đối với các nhà giáo (viên chức) khi được điều động về làm công tác quản lý ở phòng/sở giáo dục và đào tạo, trở thành công chức (không thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục) và chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức, được hưởng các chế độ của công chức (gồm phụ cấp công vụ 25%, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ).

Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 quy định về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục tại phòng/sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhà giáo được cấp có thẩm quyền điều động về công tác tại phòng/sở giáo dục và đào tạo được bảo lưu phụ cấp ưu đãi tối đa là 3 năm (kể từ ngày Quyết định điều động có hiệu lực); tuy nhiên chính sách này đã hết hiệu lực.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng bảng lương công chức theo tính chất công việc và vị trí việc làm, trong đó có lương của đội ngũ cán bộ phòng, sở giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo được mức lương phù hợp với tinh thần của Nghị quyết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo