Gửi thông tin hỏi đáp

Đề xuất về giáo dục đào tạo

04/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị (1) Bộ chỉ đạo các cấp, ngành khi tính định mức biên chế (đặc biệt là số lượng giáo viên) cho các nhà trường cần đảm bảo đủ định mức theo quy định để đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện chương trình SGK mới; (2) khi sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh cần giữ nguyên mạng lưới trường THPT, TTGDTX-HN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

(1) Từ năm 2010, khi Luật Viên chức có hiệu lực, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (trong đó vấn đề về quản lý định mức, số lượng giáo viên các cấp) được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân công của Chính phủ là quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và ban hành các văn bản quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định về khung danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, làm căn cứ để các địa phương, cơ sở giáo dục tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên các cấp.

Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện giao biên chế viên chức hằng năm (trong đó có giáo viên) cho các địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng viên chức theo quy định.

Do đó, trong thời gian vừa qua, để có đủ định mức giáo viên theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện chương trình SGK mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên biên chế đã được giao của địa phương (chưa thực hiện tuyển dụng) để tuyển dụng giáo viên theo đúng định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời kiến nghị với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về biên chế và tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ một số khó khăn của các địa phương trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đồng thời đảm bảo điều kiện về đội ngũ để thực hiện mục tiêu giáo dục.

Bên cạnh đó, từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Trường Đại học Kinh tế quốc dân nghiên cứu định mức lao động kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông làm cơ sở để đề xuất, điều chỉnh các quy định về định mức, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu mới. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét điều chỉnh các quy định về định mức, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

(2) Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) đã quy định cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

Hiện nay, toàn quốc có 71 trung tâm GDTX cấp tỉnh đang được duy trì, hoạt động ổn định. Đối với cấp huyện, toàn quốc có 589 trung tâm. Trung tâm GDNN - GDTX là cơ sở GDTX được sáp nhập từ các trung tâm công lập cấp huyện (trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề) theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 39. Một số địa phương đã thực hiện không đúng Thông tư số 39, sáp nhập trung tâm GDTX vào trường THPT, trường trung cấp nghề hoặc giải thể trung tâm GDTX như: Long An, Khánh Hòa, Sơn La, Quảng Nam.

Trước thực trạng một số địa phương tổ chức sắp xếp, giải thể các trung tâm GDTX không đúng quy định của pháp luật hiện hành, ngày 18/01/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký Công văn số 162/BGDĐT-GDTX gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương, yêu cầu “Rà soát, đánh giá lại việc sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện để giúp trung tâm này ổn định, hoạt động hiệu quả; không sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trường trung cấp trên địa bàn”.

Ngày 12/3/2019, Bộ GDĐT đã có Công văn số 943/BGDĐT-GDTX gửi UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức hiệu quả trung tâm GDTX. Trong đó, Bộ GDĐT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, nghiên cứu phương án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; không sáp nhập trung tâm GDTX cấp tỉnh, cấp huyện với trường trung cấp hoặc cao đẳng, chỉ sáp nhập trung tâm GDTX cấp huyện với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề trên địa bàn cấp huyện; có lộ trình phù hợp để xem xét phương án giao quyền tự chủ cho các trung tâm GDTX theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo