Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị giải quyết chính sách cho số giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/05/2020 In bài viết

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có nhiều bất cập, việc quy định đối tượng được hưởng chính sách phải là giáo viên thuộc diện luân chuyển về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc trong quyết định tuyển dụng phải ghi thời hạn luân chuyển, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện. Bởi vì, trên thực tế trong các quyết định tuyển dụng viên chức của tỉnh không ghi thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nên số giáo viên này không được nhận chế độ thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ sớm có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm giải quyết chính sách cho số giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Trước ngày 01/12/2019, chế độ phụ cấp thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính); Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính). Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác (ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 không quy định chế độ luân chuyển đối với viên chức, vì vậy việc thực hiện các chính sách đối với nhà giáo công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn nhiều vướng mắc.

Nhằm khắc phục các bất cập nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019), trong đó Chính phủ đã quy định rõ: Nguyên tắc áp dụng; phụ cấp thu hút; phụ cấp lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo