Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị xem xét thay đổi định mức giáo viên trên lớp đối với cấp trung học cơ sở

04/05/2020 In bài viết

Tại Điều 7 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, quy định định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp trung học cơ sở quy định "mỗi trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên trên một lớp". Tuy nhiên hiện nay quy định định mức như vậy đối với giáo viên cấp trung học cơ sở là quá tải. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thay đổi định mức giáo viên trên lớp đối với cấp trung học cơ sở cho phù hợp hơn với thực tế.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và căn cứ xây dựng vị trí việc làm. Trong đó, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được xây dựng trên cơ sở bố trí đủ số lượng giáo viên làm công tác giảng dạy tất cả các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục khác (trong kế hoạch giáo dục quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006). Như vậy, định mức mỗi trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên trên một lớp đã được tính toán dựa trên cơ sở thực tiễn tại thời điểm xây dựng Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới, khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, sẽ có những thay đổi trong hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên do có sự điều chỉnh về nội dung, kế hoạch giáo dục. Do đó, các quy định về chế độ làm việc và định mức số lượng người làm việc cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu đề tài “Định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông”. Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh các quy định về chế độ làm việc và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo