Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất

04/05/2020 In bài viết

Theo chủ trương, từ năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất (số lớp học, trang thiết bị dạy học…) để đảm bảo học sinh học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, tình hình thực tế ở nhiều địa phương, hệ thống phòng học, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu trên. Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường nguồn kinh phí cho giáo dục, đào tạo 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017 - 2025... Các Chương trình, Đề án có nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 07/4/2017 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung về ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cụ thể như:

- Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020), chương trình mục tiêu của ngành giáo dục (Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015, lộ trình đến năm 2020, Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020) và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

- Khuyến khích, huy động các nguồn lực, các nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.

- Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục xây dựng các chương trình, đề án, dự án ưu tiên đầu tư cho giáo dục nhất là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phân bổ, bố trí kinh phí cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo