Gửi thông tin hỏi đáp

Tăng cường về giáo dục đạo đức lối sống

04/05/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị tăng cường chương trình giáo dục về tệ nạn xã hội trong trường học, vì hiện nay các đối tượng tham gia vào các tệ nạn ngày càng trẻ hóa, tính chất và mức độ ngày càng nguy hiểm.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai việc lồng ghép tích hợp các nội dung về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các các hoạt động giáo dục đối với học sinh, sinh viên, cụ thể:

- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; Tăng cường tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình đào tạo giáo viên;

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh, sinh viên;

- Xây dựng và thực hiện chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh, sinh viên. Xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường và gia đình học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên;

- Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, học sinh, sinh viên xung kích, tình nguyện.

Trong thời gian tới, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo tăng cường giáo dục về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong các nội dung, hoạt động giáo dục như: Giáo dục Quốc phòng - An ninh, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và một số nội dung hoạt động, môn học khác có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo