Gửi thông tin hỏi đáp

Công tác biên soạn sách giáo khoa

08/03/2019 In bài viết

Trong biên soạn sách giáo khoa, đề nghị Bộ cần giám sát chặt  chẽ nội dung sẽ được giảng dạy trong sách, chú ý sử dụng từ ngữ có nội dung phù hợp với từng lứa tuổi được dạy, sử dụng từ ngữ cần mang tính phổ thông, tránh sử dụng từ ngữ vùng miền gây khó khăn cho người dạy và người học, nhất là ở cấp tiểu học

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông; việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa mới, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa khác, nhằm huy động được nhiều trí tuệ của các tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia biên soạn sách giáo khoa; tạo ra nhiều nguồn thông tin đa dạng và phong phú, nhiều cách tiếp cận, nhiều cách thức tạo ra sách giáo khoa; tạo cơ hội có những sách giáo khoa phù hợp với từng vùng miền, đặc điểm của từng địa phương.

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  Thông tư số 33/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 (Thông tư số 33) ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Thông tư số 33 đã quy định rõ tiêu chuẩn đánh giá sách giáo khoa, trong đó có các tiêu chuẩn về nội dung của sách giáo khoa, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa, cấu trúc sách giáo khoa, ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa và hình thức trình bày sách giáo khoa,… Bộ tiêu chuẩn này cũng là căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá chất lượng các bộ sách viết theo chương trình giáo dục phổ thông mới, làm căn cứ để các nhà xuất bản, các tổ chức cá nhân thực hiện khi biên soạn sách giáo khoa nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo hay các tổ chức, cá nhân biên soạn đều phải được Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định theo đúng quy trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết luận của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để ra quyết định phê duyệt cho phép lưu hành những bộ sách đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo