Gửi thông tin hỏi đáp

Phương án phân tầng đào tạo

08/03/2019 In bài viết

Cử tri cho rằng hiện nay học sinh đỗ đại học quá dễ dàng, dẫn đến chất lượng đào tạo đại học không đạt được hiệu quả. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có phương án phân tầng, chỉ để tỷ lệ từ 30-35% được đào tạo đại học, số còn lại đào tạo nghề

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Triển khai quy định của Luật Giáo dục đại học về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động đào tạo của các nhà trường, từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở đào tạo được quyền tự chủ trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện đảm bảo chất lượng về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo từng khối ngành và cơ sở vật chất; quy định từng bước giảm tỷ lệ số sinh viên trên giảng viên có trình độ thấp, tăng tỷ lệ sinh viên trên giảng viên có trình độ cao nhằm khuyến khích các cơ sở đào tạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức đào tạo giảng viên có trình độ cao, mặt khác hạn chế việc tăng chỉ tiêu của các trường. Trong các năm qua, Bộ đã giảm mạnh chỉ tiêu sư phạm, chỉ tiêu các ngành đào tạo giữ ổn định, chỉ được tăng chỉ tiêu dưới 20% so với năm trước nếu ngành đào tạo được kiểm định chất lượng. Học sinh vào học đại học trong các năm qua khoảng 40% học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông[1].

Riêng đối với chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm cảnh báo về trình trạng thừa giáo viên và yêu cầu các cơ sở đào tạo sư phạm hạn chế, điều chỉnh giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sư phạm và việc xác định chỉ tiêu sư phạm phải được sự đồng ý của cơ quan chủ quản; thực hiện lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên tối thiểu 10% từ năm 2014, 2015 và đặc biệt năm 2017 thực hiện giảm 20%, năm 2018 chỉ tiêu sư phạm theo trình độ ngành nghề được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo đề nghị về nhu cầu sử dụng giáo viên của các UBND các địa phương.

Kinh nghiệm ở nước ngoài việc phân luồng cũng thùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực, không có một tỷ lệ nhất định, nhưng hệ thống các cơ sở đào tạo thì phải có sự phân loại nhằm vào các yêu cầu nhân lực ở từng cấp độ khác nhau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam, quy hoạch mạng lưới các cở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên làm cơ sở đánh giá, phân loại, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Những cơ sở yếu kém dự kiến thực hiện các giải pháp như sáp nhập hoặc giải thể; những cơ sở đào tạo có chất lượng, được xã hội thừa nhận sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển, hội nhập với khu vực và trên thế giới.

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

 

[1]  - Năm 2017, số học sinh thi trung học phổ thông là 865.975 em, số trúng tuyển vào đại học là 350.738 (40,5% số học sinh học đại học/số học sinh thi trung học phổ thông).

- Năm 2018, số học sinh thi trung học phổ thông là 925.961 em, số trúng tuyển vào đại học là 372.451 (40% số học sinh học đại học/số học sinh thi trung học phổ thông).

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo