Gửi thông tin hỏi đáp

Chính sách học phí

08/03/2019 In bài viết

Cử tri đồng tình với chính sách quy định miễn học phí cho trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 của Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là cần thiết, thể hiện trách nhiệm, sự chung tay của xã hội trong công cuộc cải cách và phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều này lại quy định “Chính phủ quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục quy định tại khoản 1 Điều này, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” là không công bằng đối với học sinh trên cả nước. Vì thực tế địa phương nào, khu vực nào cũng có hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ. Cử tri đề nghị nên triển khai đồng bộ trong cả nước vấn đề này.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Hiện nay các chế độ cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020–2021. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo sửa đổi khoản 2, Điều 83 Luật Giáo dục (sửa đổi) đề xuất như sau: Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Đối với các đối tượng còn lại, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 8/8/2018 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018, trong đó Chính phủ đã thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI); Để thể chế hóa các quy định của Nghị quyết số 104/NQ-CP, tại dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục khoản 1, Khoản 2 Điều 97 trong đó đề xuất Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay việc cân đối kinh phí thực hiện chính sách này chưa khả thi, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định Chính  phủ quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo