Gửi thông tin hỏi đáp

Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới

08/03/2019 In bài viết

Cử tri cho rằng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa là hợp lý và phù hợp với hiện tại. Tuy nhiên, với thực tế của đội ngũ giáo viên và đào tạo sư phạm như hiện nay thì việc tham gia dạy liên môn tích hợp là chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa có các bước để chuẩn bị. Để triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới. Các cơ sở đào tạo giáo viên đã chủ động, tích cực đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học, chú trọng đến dạy liên, môn tích hợp.

Năm 2015, Bộ đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 622/KH-BGDĐT ngày 20/7/2015 về việc tập huấn phát triển chương trình đào tạo dành cho cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên. Nội dung tập huấn rất chú trọng phát triển chương trình đào tạo giáo viên dạy liên, môn tích hợp, đã góp phần quan trọng giúp các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với đội ngũ giáo viên hiện có, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các chương trình, dự án và các trường sư phạm xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên tham gia dạy liên môn tích hợp (chương trình bồi dưỡng gồm 20 tín chỉ). Chương trình này được triển khai sẽ giúp giáo viên thực hiện tốt việc tham gia dạy liên môn tích hợp, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo