Gửi thông tin hỏi đáp

Đổi mới, bổ sung nội dung đào tạo trong các trường sư phạm

08/03/2019 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới, bổ sung nội dung đào tạo trong các trường sư phạm, tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên; đồng thời tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học một cách thường xuyên, hiệu quả và thực chất, tổ chức sát hạch trung thực, có bổ sung, có đào thải.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

1) Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới, bổ sung nội dung đào tạo trong các trường sư phạm, tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên:

Từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tăng cường đổi mới nội dung đào tạo trong các trường sư phạm, tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên thông qua:

- Ban hành Chỉ thị 1737/CT- BGDĐT ngày 7/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, trong đó có yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên: i) Tiến hành rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; ii) Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm.

- Ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục, trong đó đề nghị các trường: i) Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, xây dựng nội dung đào tạo về khởi nghiệp đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học bảo đảm hiệu quả, phù hợp thực tiễn; biên soạn bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong cả nước; ii) Chủ động đổi mới phương thức đào tạo theo hướng phối hợp hiệu quả và chặt chẽ giữa đào tạo trong và ngoài nhà trường, cụ thể các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng chương trình đào tạo mới với sự tham gia của các bên liên quan (doanh nghiệp sử dụng lao động, đơn vị có cơ sở thực hành, thực tập...), công nhận thời lượng và kiến thức khi sinh viên học tập, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên thường xuyên cập nhật đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra giáo viên các cấp, phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới. 

- Trong khuôn khổ dự án "Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông" (ETEP) với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang triển khai hỗ trợ các cơ sở đào tạo sư phạm xây dựng 50 chương trình đào tạo sư phạm mới theo cách tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa phổ thông. 

(2) Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học một cách thường xuyên, hiệu quả và thực chất, tổ chức sát hạch trung thực, có bổ sung, có đào thải:

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thông qua việc xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo giáo viên các cấp học hằng năm được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, cụ thể:

Ngày 08/8/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở (Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT), Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông (Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT), ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT). Ngày 17/8/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non (Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trung thực trong đó có quy định nếu không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thì kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên (Điều 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên). 

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội và khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học[1] và đang triển khai nghiên cứu, xây dựng và ban hành mới Chương trình BDTX giáo viên các cấp.

 

[1] Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GDĐT