Gửi thông tin hỏi đáp

Đối tượng giáo viên hợp đồng dưới 12

08/03/2019 In bài viết

Đối tượng giáo viên hợp đồng dưới 12 tháng không nằm trong đối tượng áp dụng của Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục là không hợp lý vì hiện nay nhiều trường học chỉ ký hợp đồng với giáo viên trong thời gian 09 tháng (theo thời gian thực tế 01 năm học), nếu không được xét khen thưởng thì rất thiệt thòi cho đối tượng này. Đề nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Quy định cá nhân đang làm việc theo chế độ hợp đồng dưới 01 năm không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

1. Điều 22 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

 2. Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng không thuộc đối tượng được xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến.

Đồng thời, ngày 29/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này quy định: Không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. 

Trong những năm gần đây, các địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tổ chức tuyển dụng, sắp xếp đội ngũ nhà giáo theo quy định nên số lượng giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động dưới 01 năm hiện nay còn rất ít (chủ yếu là ở một số cơ sở giáo dục tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và khi hết hợp đồng thì phải thanh lý hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên), nhiều tỉnh không còn đối tượng này.

Bộ GDĐT