Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị xem xét có chính sách đối với giáo viên mầm non tư thục

08/03/2019 In bài viết

Đề nghị xem xét có chính sách đối với giáo viên mầm non tư thục theo hướng: Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm và chi trả lương cho các đối tượng này hoặc Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm và chi trả lương đối với giáo viên mầm non là người dân tộc thiểu số công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để khuyến khích, động viên họ gắn bó với nghề. Vì hiện nay theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ, giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục chỉ được hỗ trợ về tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện khuyến khích phát triển giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập nhằm đa dạng hóa các loại hình trường, lớp mầm non, giảm áp lực đối với các cơ sở GDMN công lập, trong đó có một số chính sách đối với giáo viên mầm non (GVMN) công tác tại các cơ sở GDMN tư thục (hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; một số tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách địa phương hỗ trợ GVMN ngoài công lập…). 

Nhằm nâng cao đời sống của GVMN, hiện nay Chính phủ đang nỗ lực xây dựng, ban hành chính sách đối với giáo viên, trong đó có GVMN (công lập và ngoài công lập) như: sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; Đề án cải cách tiền lương; chính sách đối với GDMN ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất…

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của cử tri để nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ GDĐT