• 2742/BGDĐT-QLCL
  Về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023
 • 2690/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023
 • 1543/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030
  • 942/TB-BGDĐT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023
  • 943/TB-BGDĐT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma - rốc năm 2023
  • 1489/QĐ-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo