• 5162/BGDĐT-QLCL
  Về việc Triển khai Đề án 468 ngày 13/02/2023
 • 5155/BGDĐT-GDĐH
  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
 • 1556/TB-BGDĐT
  Thông báo kéo dài thời gian thi Tuần 01 của Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
  • 5132/BGDĐT-PC
   Về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 về Công tác pháp chế
  • 2727/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Chuyên ngành Xuất bản Giáo dục (Nhật Bản)
  • 2728/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge