• 1028/TTr-NV2
  Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH
 • 4383/BGDĐT-QLCL
  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng chất lượng năm học 2020-2021
 • 4295/BGDĐT-TĐKT
  Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
  • 1067/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020
  • 1051/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1
  • 39/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...