• 5259/BGDĐT-QLCL
  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024
 • 1570/CĐ-BGDĐT
  Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
 • 2775/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục
  • 2774/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm
  • 5162/BGDĐT-QLCL
   Về việc Triển khai Đề án 468 ngày 13/02/2023
  • 5155/BGDĐT-GDĐH
   Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm