• 1125/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2021
 • 1121/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2021
 • 1119/KH-BGDĐT
  Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
  • 1111/CĐ-BGDĐT
   Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với bão số 8
  • 4610/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”
  • 1097/CĐ-BGDĐT
   Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới