• 138/CT-BGDĐT
  Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
 • 90/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 22/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 34/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
  • 5625/QĐ-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 31/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập