• 5120/BGDĐT-TTr
  Về việc dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học
 • 5106/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020
 • 1486/TB-BGDĐT
  Thông báo Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023
  • 1485/TB-BGDĐT
   Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023
  • 3822/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học
  • 3767/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Đề xuất về giáo dục đào tạo

  Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...