• 2680/QĐ-BGDĐT
  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge
 • 5031/BGDĐT-GDQPAN
  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
 • 4891/BGDĐT-GDDT
  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc
  • 4864/BGDĐT-GDTX
   Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
  • 2581/QĐ-BGDĐT
   Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge
  • 1483/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 9 và lớp 12, đợt 2