• 1254/KH-BGDĐT
  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục
 • 5410/BGDĐT-QLCL
  Về việc tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
 • 5392/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN
  • 32/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
  • 4388/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn
  • 06/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông