• 1354/BGDĐT-GDTX
  Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8
 • 361/KH-BGDĐT
  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
 • 12/2021/TT-BGDĐT
  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
  • 11/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
  • 10/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên
  • 336/KH-BGDĐT
   Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021