• 6557/BGDĐT-TCCB
  Về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2023-2024
 • 3995/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Giải Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2023
 • 1935/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024
  • 12/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023
  • 3900/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông
  • 3914/QĐ-BGDĐT
   Quyết định điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc