• 4122/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc Triển khai Chương trình Học bổng Toyota năm học 2021 - 2022
 • 2914/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Phê duyệt Danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89)
 • 4096/CNTT-BGDĐT
  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022
  • 4096/BGDĐT-CNTT
   Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
  • 4063/BGDĐT-HTQT
   Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP
  • 4004/BGDĐT-TTr
   Về việc triển khai tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”