• 942/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023
 • 943/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma - rốc năm 2023
 • 1489/QĐ-BGDĐT
  Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 1515/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 1500/QĐ-BGDĐT
   Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty TNHH IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)
  • 1493/QĐ-BGDĐT
   Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty cổ phần Chuyên ngành Xuất bản Giáo dục (Nhật Bản)