• 2994/BGDĐT-GDQPAN
  Về việc tạm hoãn Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
 • 2949/BGDĐT-HTQT
  Về việc thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • 23/2020/TT-BGDĐT
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 22/2020/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
  • 2939/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021
  • 2262/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021

  Liên quan tới hoạt động giáo dục đào tạo

  Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 (đã được phê duyệt) vì nhu cầu kinh phí thực hiện quá lớn, ngân sách địa phương không có khả năng đảm bảo.