• 4966/BGDĐT-CNTT
  V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
 • 1148/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ
 • 4873/BGDĐT-QLCL
  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
  • 1144/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
  • 4729/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc hướng dẫn đề cương, kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường
  • 4728/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục