Bộ GDĐT ban hành công văn về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai thực hiện,

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.