Sẽ chọn các nhóm ngành ưu tiên để triển khai Khung trình độ Quốc gia

Việc xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào taọ của GDĐH và chính sách đảm bảo chất lượng với sự tham gia của các cơ sở đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp, các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước được coi là yếu tố quan trọng triển khai khung trình độ quốc gia của Việt Nam.