• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT  ĐỊNH:

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở  toàn quốc, Cúp Milo - 2013.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Giải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận  (để b/c);
- TCTDTT  (để p/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Trần Quang Quý

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
Quyết định điều lệ giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XI - 2013
Số ký hiệu 431/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 01/02/2013
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý
Ngày có hiệu lực 01/02/2013
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...