• 4353/BGDĐT-VP
  Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP
 • 3798/CT-BGDĐT
  Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • 3741/BGDĐT-GDDT
  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc
  • 4266/BGDĐT-VP
   Về việc mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP
  • 4236 /BGDĐT-KHCNMT
   V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển
  • 4171/BGDĐT-PC
   V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018