• 3383/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019
 • 3346/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học
 • 3355/BGDĐT-GDĐH
  Về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2018
  • 3306/BGDĐT-KHCNMT
   V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
  • 15/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
  • 406/CSVC
   Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo