• 3741/BGDĐT-GDDT
  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc
 • 4266/BGDĐT-VP
  Về việc mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP
 • 4236 /BGDĐT-KHCNMT
  V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển
  • 4233/BGDĐT-KHCNMT
   V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018
  • 4208/BGDĐT- GDTC
   Về việc hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg
  • 4200/BGDĐT-GDTX
   Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ