• 90/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 22/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 34/2018/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
  • 5625/QĐ-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 31/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
  • 29/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ trung tấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên