• 138/CT-BGDĐT
  Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
 • 168/BGDĐT-VP
  Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 • 90/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 22/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 34/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
  • 5625/QĐ-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo